Til forsiden

 

 

Slægten Hofgaard

 

 

Steffen Rasmussen Hofgaard (Født: 1652 i Gylling Sogn, død 26-6-1716, Horsens). Borgmester i Horsens. Steffen [Stephen] Rasmussen Hofgaard havde en omfattende købmandsforretning i sine unge dage, formentlig fordi han havde giftet sig med den velstående enke Karen Espensdatter. Senere fik han offentlige embeder. I 1682 blev han rådstueskriver, i 1695 rådmand, og d. 7.8. 1697 blev han valgt til borgmester. Hofgaard var en meget velhavende mand, som skænkede store summer til kirkerne og byens fattige. Derudover arbejdede han bl.a. for at lave ordentlige gader og et ordentligt torv.

 

Skifte efter Steffen Rasmussen Hofgaard 27-7-1716, Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark. 404 Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. 27.7.1716, fol.475. E: Bodil Jørgensdatter Høgsbro. LV: Didrik von Ham. B: Maren, Lisbeth Cathrine, Bodil. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 23.11.1700 lbnr.156]. B: Gertrud g.m. Claus Cortsen i Horsens ved Didrik Cortsen Flensborg i Horsens, Erik 19. FM: Niels Sørensen Maltesen, Niels Jensen Munk.

Steffen Hofgaards ægteskab 1 (1682): Karen Espensdatter (o. 1622-1688) Hun var enke efter Christen Grenaa (f. 16??, død 1679). Hun døde: 18-8-1688, Horsens i en alder af ca. 66 år. Begravet: 24-8-1688, Horsens. Ingen børn.

 

Ægteskab 2 (o. 1690): Karen Jensdatter f.o 1671. Død: 6.2.1700, Horsens, i en alder af ca. 29 år. [Skifte efter hende 23.11.1700 lbnr.156],fol.289B. Enkemand: Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. Børn:

 

Erik Hofgaard, f. 1687, død 1737. Handelsmand i Horsens, Gift m. Anne Bredstrup (død 1754)

Karen Hofgaard f. o. 1728, død 2.5.1792. Gift 18.5.1751 med Niels Mikkelsen Frimodt, (f. 1718 i Norup, død 27.10.1785 i Horsens), student fra Odense 1740, kapellan 1749 og sognepræst 1758 ved Vor Frelsers kirke i Horsens. Se mere om hans slægt på: http://www.frimodt.com/billeder/sl%C3%A6gt.pdf

◾Sara Kirstine Frimodt døbt 6.8. 1752 i Horsens, død 7.11.1817 i Åby på Sjælland. G. 1771 m. Stephan Jacob Flensborg (6.5.1743, d. 31.10.1809, søn af borgmester i HorsensAndreas Flensborg og Anne Cathrine Stephansdatter). Sognepræst i Aarby sogn på Sjælland

◾Anna Bodil Frimodt, f. 1755, begr. 5.8.1755

◾Jesper Gustavus Frimodt, døbt 8.10.1758, begravet 28.4.1764

◾Erik Michael Frimodt, døbt 20.1 .1760, begr. 6.10.1760

 

Gertrud Hofgaard (døbt 3.6.1696, død o. 1766), gift 12.12.1713 i Horsens med Claus Dideriksen Cordsen (død o. 1740), købmand og kirkeværge i Horsens, (søn af borgmester i Horsens Diderich Cordsen og Mette Clausdatter). Claus Dideriksen Cordsen opførte i 1718 på Søndergade 10 en stor bindingsværksgård i to etager og med et meget karakteristisk, men for sin samtid usædvanligt, karnaptårn med spåntækt løgkuppel. Bygherren Claus Cortsens kærlighed til løgkupler gav sig også til kende ved det spir, som han i 1738 bekostede og lod opsætte på Skt. Ibs, den nuværende Vor Frelsers kirkes, tårn. Spiret holdt godt og længe, og først i 1991 måtte kobberpladerne fornyes. Den karakteristiske løgformede kuppel på den gamle købmandsgård er sandsynligvis lavet af bygmesteren N.H. Rieman. Se: http://www.youtube.com/watch?v=IylDrQB5Grs.

 

2 sønner:

Stephan Hofgaard Cordsen, f. 22.20. 1727, døbt 24.10.1747 i Horsens, død 17.1. 1800). Assessor i Højesteret, justitsråd, etatsråd, konferensråd og vicejustitiarius, senere justitiarius i Højesteret, en hidtil

ukendt stilling, der tildeltes ham som en anerkendelse af den udmærkede duelighed, hvormed han konstant havde udført sin gerning. Ridder af Dannebrog. 1799 blev han efter eget ønske afskediget p.g.a. en stærkt udviklet tunghørhed og samtidig udnævnt til gehejmekonferensråd. Han besad megen litterær dannelse,

ejede et betydeligt bibliotek og blev medlem af Det kongelige danske selskab for Fædrelandets historie.

 

Gift 7.7.1778 på Eriksholm Gods, Vipperødmed Sophie Elisabeth Cathrine Brinck-Seidelin (f. 6.9.1752 på Hagestedgård, Tuse, Holbæk, døbt 11.9.1752, død 15.6.1820, begr. 20.6.1820 Assistens kirkegård, Kbh.). Datter af Hans Diderick Brinck-Seidelin, til Stamhusene Hagested og Eriksholm og Ingeborg Pedersdatter Bering.

 

"Hans Høivelbaarenhed Conferentsraad Stephan Hofgaard Gordsen, født i Horsens Aar 1727 d. 22 Oktbr, hvor hans Forældre var Kiøbmand og Kirkeværge Claus Cordsen og Giertrud Hofgaard. Fra Horsens Skole blev han i Aaret 1745 dimitteret, og samme Aar efter udstanden Examen Artium antaget inter cives academicos. Tog derefter Examen philosophicum og Examen juridicum med Berømmelse og bedste Karakter. Aar 1754 d. 25. Januar blev han Assessor udi Hof- Retten. 1759 d. 12. Jan. Assessor udi Højeste Ret. 1762 d. 19. Novb. Virkelig justitsraad. 1769 d. 5. Mai Etatsraad. 1773 d. 4. Septb. virkelig Etatsraad. 1776 d. 10. Mai Conferentsraad. 1790 d. 17. Decbr blev til Beviis paa Kongens Velbehag over hans udviste Duelighed i de næste tre Aar, han forestod Justitiarii Embede, udnævnt til Vice-Justitiarius i Høieste Ret. 1792 d. 30. Novemb. Ridder af Dannebroge".

 

Morten Cordsen, (døbt okt. 1724 i Horsens, begravet 13.11. 1747 i Kattrup). Gift 25.5.1746 i Horsens med sin halvkusine Marie Kirstine Pedersdatter Bering (skrives også Biering), døbt: 24-9-1728, død 1758, datter af møller Peder Thomsen Bering og Elisabeth Cathrine Hofgaard (født 4-4-1708, døde 9-1731. Datter af Steffen Rasmussen Hofgaard og Bodil Jørgensdatter Høgsbro - se nedenfor).

Marie Kirstine Pedersdatter Bering blev o. 1749 i Horsens gift 2. gang med Johan Glud (f. o. 1725 i Kattrup Sogn, død 14.1.1766.). Marie blev begravet den 28.8.1758 i Kattrup Sogn.

 

 

Karen Hofgaard. Født: Omkr 1693, Horsens. Døbt: 11-11-1693, Horsens

Anne Cathrine Hofgaard Født: 1694, Horsens, Døbt: 30-11-1694, Horsens, Død: 24-4-1700, Horsens, i en alder af 6 år, begravet: 30-4-1700, Horsens

Steffen Hofgaards 3. ægteskab (13.6.1701) med Bodil Jørgensdatter Høgsbro [eller Høxbro]. Død: 26.6.1716, Horsens, i en alder af 64 år. Skifte: Skifte efter Bodil Jørgensdatter Høgsbro, 11-5-1723, Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark. 531 Bodil Jørgensdatter Høgsbro i Horsens. 11.5.1723, fol.405. Enke efter Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens, skifte 27.7.1716 lbnr.404. B: Lisbeth Cathrine 14, Bodil 10. FM: [halv]bror Erik Steffensen Hofgaard 24, Claus Cortsen g.m. [halv]søster [Gertrud Steffensdatter], Niels Sørensen. Arv efter børnenes søster Maren Steffensdatter Hofgaard, skifte 16.2.1719 lbnr.441.

Elisabeth Cathrine Hofgaard, Født: 4.4.1708, Horsens Døbt: 8.4.1708, Horsens, død: 1731, Horsens, i en alder af 23 år. Begravet: 14-9-1731, Horsens Kloster Sogn. G. 20.4.1725 i Horsens m. møller Peder Thomsen Bering (søn af Thomas Michelsen Bering og Ingeborg Andersdatter Holst). Peder Thomsen Bering blev født i 3-1697 i Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døbt den 21-3-1697, død 21.11.1739 i Horsens.

Bodil Pedersdatter Bering (f. 6-8-1726, Horsens, død: 27.5.1769, i en alder af 42 år, Begravet: 10.6.1769, Fredericia Sankt Michaelis Sogn). Gift 23.10.1743 i Horsens med Hans Dreyer de Hoffmann (f.10.7.1713 på Skerrildgård i Nebsager Sogn, død 3.2.1793, begr. 19.2.1793 i Nebsager kirke). Hans de Hofman var søn af godsejer, justitsråd Søren de Hofman, der var af gammel dansk bondeslægt, som omkring 1600 giftede sig ind i borgerslægten Hofman, og Karen Elisabeth Dreyer. Han studerede sprog og jura ved i København afsluttet med juridisk embedseksamen. Ansat i kommercekollegiet 1737-1743. Slog sig derefter ned på fødegården Skerrildgård, der ligger ca. syv km vest for Juelsminde i Nebsager Sogn, Bjerre Herred. Han interesserede sig for genealogi og litteratur. Skrev afhandlinger om hedeopdyrkning og studehandel. Anbefalede hoveriets afskaffelse. Var regeringens kommissarius for anlæg af landeveje og hedens opdyrkning. Udgav fra 1755-65 det genealogiske 10 bindsværk "Samlinger af Publique og Private Stiftelser, fundationer og Gavebreve". Udgav 4-6 bind af "Danske Atlas" (1768-74). I 1759 udnævntes han til præsident (overborgmester) i Fredericia. 1773 forlod han stillingen for at blive amtmand over Koldinghus amt. Hans de Hofman boede fortsat til sin død i Fredericia. Hans våbenskjold kan ses på hans gård, der ligger på hjørnet af Sjællandsgade og Vendersgade. I sin præsidenttid gjorde han meget for Fredericia. Interesserede sig meget for tobaksavlen, arbejdede for at skaffe byen en havn og for afskaffelse af strømtolden for varer fra Fyn. Skaffede byen et rådhus i 1762. Tilbagekøbte rytterkoblerne og afvandede mølleengen. Der udnævntes ingen ny præsident efter ham, og han blev således byens sidste præsident, ligesom der fremover kun var en borgmester i bystyret.

 

Ingeborg Pedersdatter Bering (f. 15-9-1727, døbt: 21-9-1727, Vor Frelsers Sogn, Horsens, d. 22-4-1796, København i en alder af 68 år). Gift 25.5.1746 i Vor Frelsers Sogn, Horsens med Hans Didrik Brinck-Seidelin (f. 1.8.1720 i København, d.5.3.1778, begravet 16.3.1778 i Sankt Nikolaj Sogn, Kbh. Assessor i højesteret, Konferensråd. Herre til Stamhusene Hagested 1753-1760 og Eriksholm 1760-1778, 1741 sekr. i Danske Kancelli, 1748-1768 ejer af Hagestedgaard, fra 1752 af Eriksholm og 1752-1768 af Holbæk Slots Ladegaard, 1752-1778 højesteretsassessor, 1752 adlet, 1754 virkelig justitsråd, 1766 etatsråd, 1773 virkelig etatsråd, 1774 konferensråd. Deres efterkommere: se http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I51141&tree=2.

Hans Didrik Brinck-Seidelin var søn af Iver Brinck og Sophia Hansdatter Seidelin. Iver Brinck (19.11.1665-25.6.1728) var præst, salmedigter og bogsamler. Født i Valderhaug, Sundmørs provsti, død i Kbh., begravet i Nicolai kirke. Han havde været dansk præst i London og 1708-09 ledsagede han Frederik IV på hans rejse til Italien. Efter hans død kom hans righoldige bogsamling på over 7000 bind med hovedvægt på teologi og skønlitteratur, og med dansk litteratur tilbage til 1500-tallet, på auktion. Se mere på http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/Iver_Brinck

 

Marie Kirstine Pedersdatter Bering (døbt: 24-9-1728, Marie blev begravet 28.8.1758 i Kattrup Sogn). Gift 1. gang 25.5.1746 i Horsens med sin halvfætter Morten Cordsen, (døbt okt. 1724 i Horsens, begravet 13.11. 1747 i Kattrup - se ovenfor). Gift 2. gang o. 1749 i Horsens med Johan Glud (f. o. 1725 i Kattrup Sogn, død 14.1.1766.).

 

Maren Hofgaard (f. 0. 1710, død o. 1719 i Horsens, 9 år gammel). Skifte: Skifte eftet Maren Hofgaard, 16-2-1719, Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark. 441 Maren Steffensdatter Hofgaard i Horsens. 16.2.1719, fol.671B. A: 1) mor Bodil Jørgensdatter Høgsbro i Horsens, enke efter [Steffen Rasmussen] Hofgaard, borgmester i Horsens, [skifte 27.7.1716 lbnr.404]. LV: Didrik von Ham 2) søster Lisbeth Cathrine Steffensdatter Hofgaard 3) søster Bodil Steffensdatter Hofgaard 4) halvsøster Gertrud Steffensdatter Hofgaard g.m. Claus Cortsen, købmand i Horsens 5) halvbror Erik Hofgaard FM: Hans Jochumsen Rodenborg i Horsens, Niels Jensen Munk sst, Niels Sørensen Maltesen sst. Der angives en del jordegods boet tilhørende.

◾Bodil Steffensdatter Hofgaard (1711-1795) blev gift med Gerhard Hansen de Lichtenberg, også stavet Ge(h)rdt (f. 9. april 1697 i Horsens , d. 19. juli 1764 i Horsens). Han var en dansk storkøbmand og godsejer, etatsråd og ejer af Bidstrup m.fl. godser. I 1749 købes Bidstrup af etatsråd Gerhardt de Lichtenberg, der ombygger gården og opretter Stamhuset Bidstrup, (et familiefond) for sine efterkommere. Slægten de Lichtenberg, der senere blev til Honnens de Lichtenberg, kunne i maj 1999 fejre sit 250-års jubilæum på gården.Se mere på: http://da.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Hansen_de_Lichtenberg

 

 

 

 

 

 

24.10.2018