Til forsiden

Marius Munks slægtsbog   Min fars søskende  Marius Munks erindringer  Bobergs slægtstavle  Navnet Munk  Kristoffer Munks efterkommere   Slægten Gesmell   Slægten Tamstrup   Slægten Rhuus   Slægten Wiirenfeld   Slægten Fædder   Slægten Leth   Slægten Spliid  Slægten Riber ·        

Slægten Leth

Rasmus Christensen Leth  (1643-1735). Forældre ??? Købte 31.3.1723 (af Hieronymus de la Marre) Låge Gods, der omfattede en hovedgård med vejrmølle og skov. Låge Hovedgård i Sindbjerg sogn, Nørvang Herred, kan dateres helt tilbage til 1400-tallet. I O. Fabricius bog "Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie" nævnes byfoged Rasmus Christensen Leth og ikke for det gode.

Gift med  Elsabe Jørgensdatter født 27.5.1715 i Østbirk. Død 1733, begravet i 3.2.1733 i Østbirk. Elsabe Jørgensdatter (Hun blev både kaldt Elsabe, Elsebet og Elisabeth) blev begravet 3 februar 1733. Elsabe Jørgensdatters forældre var forpagter af Holm[gård] under Urup Jørgen Jensen og Margrethe Clausdatter i Holmgård,  Østbirk sogn (senere Lillerupholm). Jørgen Jensens er nævnt utallige gange i de gamle tingbøger fra 1656-1688, nævnes også 1699. Hans børn var altså født i Holmgård, Østbirk sogn.

Rasmus Christensen Leth var vist foged på Urupgård ved Østbirk og blev 1698 byfoged i Horsens og herredsfoged for Voer-Nim herreder, vist med bopæl i Eldrup ved Gedved. I en designation til kongen 1731 fra Stiftamtet hedder det: ”Han er en gammel bemidlet mand, jå så godt bemidlet, at han eier herregården Låge med Gods, hvorfor mig ikke er rettere vidende, end at han jo må være en forstandig mand; har ellers såvel som andre underrettens dommere den skæbne, at hans domme bliver lige så vel som andres, ved Overretten så snart underkendte som confirmerede [stadfæstede]”. 20.5. 1724 tilskødede han kongen 4 gårde i Bræstrup i Tyrsting Herred, ligesom det med mere gods var blevet ham tilskødet af kongen 8.7. 1720 for 1640 Rdlr. 4 Mark 6 Skilling.

Rasmus Christensen Leth døde i gård nr. 2 i Eldrup 1735. I Østbirk Yding kirkebog 1731-1756 på opslag 19, der er lidt rodet, står der: Tirsdag den 28. Febr. blef min Morbroder*) Rasmus Christensen Leth begraven i Birch Kiercke i sit Begravelse 1735 i sit Alder 71 Aar 7 Mdr. og 5 Dage. 1733 den 3. Febr. blef Elsebet Jørgensdatter begraven her sammesteds, hans Hustru (Hun blev både kaldt Elsabe, Elsebet og Elisabeth).

*) Var præsten morbror til Rasmus Christensen Leth? I Østbirk Yding kirkebog 1731-1756 Mandag den 19. September 1746.  Opslag 50: Hr. Johan Pedersen Nørholm Sognepræst til Østbirch og Yding Menigheder og Provst over Voer Herred i sit Begavelse blev hensat - Her er ingen alder. Hans far optræder i Wibergs præstehistorie, men hustruens navn var ikke nævnt. Det må være ham, der kaldte Rasmus Leth for morbroder.
Andre mener, at det må være degnen Christen Rasmussen Viby, der har skrevet ovenstående, da navnet på den daværende præst ikke stemmer med de øvrige oplysninger. Herimod taler, at i 1735 blev der kun ført én kirkebog, og det var almindeligvis præsten, der førte den. Christen Rasmussen Viby overtog degneembedet efter Rasmus Andersen Viby som antageligt også var hans far og gift med Rasmus Christensen Leth’s søster Karen Christensdatter]. Karen Christensdatter af Østbirk, g.m. degn Rasmus Andersen (Degn), er begravet 1721.

Børn af Rasmus Christensen Leth og Elsabe Jørgensdatter:

o        Hans søn Kristen Leth (til Hastrup) døbt 2.5.1729 i Nørvang kirke. Ejer af Hastrup Hovedgård

Skanderborg amt, amtmandsbreve 1775-1778:
277:Fra Jacob Bering, Horsens. [Se forrige]. Henviser til modtagne ordre, hvorefter fremsendes kopi af de Herrer Lethes Fundatz [Krigsråd Christian Leth og Søn Commerceråd Christen Leth] som angår Hornborg Konge Tiende, hvilket giver anledning til at tro, at originalen af samme er i Århus, desuden kopi af Fæstebrevet, således som den af Mag Borch og Capitain Rodenborg, ham uvidende, er blevet bortfæstet. Jvnf samme betaler Sognet årligt 200 rdr til Horsens Hospital for 4 Lemmers underholdning, der udgør 69 rdr 2 mk og til Vejle Hospital det samme, hvorefter overskuddet udgør 61 rdr 2 mk, der jvnf Fundatsen deles til de Fattige sst. 3 Marts 1775.

2 bilag 6 sider:
1)
Nævnte Fundatz, oprettet af Krigsråd Christian Leth og Salige Hustru Gye Christensdatter Leth de Essen, og den kære Søn Commerceråd Christen Leth til Hastrup, konfirmeret af Kong Frederik den 5te, hvoraf fremgår, at beløbet udgør 1040 rdr, bekræftet.
Hvejsel 24 August 1739.

2)
Dat 2 Juni 1769 fra Rosenørn og Bildsøe, Århus, hvoraf fremgår, at adskillige der har Hospitals Tiender, har vægret sig ved at betale den, efter forordningen af 1768, pålagte procento [skat] etc. [Se næste].

278
Fra Hilleburg Christina Asmusen, [enke efter] Sal.  Commerceråd Leths, Hvejsel. [Se forrige]. Gør hermed vitterlig, at hun bortfæster Hornborg Kongetiende til Beboeren mod en årlig afgift på 200 rdr Courant, som fire Mænd Søren Laursen og Mads Hansen i Kalhauge, Søren Jacobsen og Michel Seiersen i Haurum, på Sognets vegne har antaget, og derefter prompte til hver Martine, uden nogen restance, til hende leverer, hvilket Fæste de skal beholde, så længe alle eller en af dem lever. De skal desuden være forpligtet til, at udrede de ordinære Skatter og påbudde af nævnte Tiendes Hartkorn som er 26 tdr 6 skp, der erlægges på Århus Amtstue etc. Att og påtegnet forskellige steder.
20 Januar 1764.

Efter Rasmus Christensen Leths død blev Margrethe Catrine Leth ved lodkastning tildelt faderens gods i Tolstrup og Ousted sogne, bl.a. hele Eldrup by, samt en gård i Torp by, Underup sogn, der var også 4 gårdsavlinger på Horsens mark. -Christian Leth havde jo fået Låge, inden forældrene døde, det vides ikke, om han fik noget ved lodkastningen. Der nævnes heller intet om, hvad Regitze Sofie fik, hun ejede gårde i Ørridslev, Hansted og andre steder. Inden Margrethe Cathrine Leth døde, havde hun betemt, at datteren Johanne, der var enke efter rådmand Christian Krag i Horsens, skulle overtage hendes gods. Sønnen Søren Ancher gav afkald og underskrev den 13/10 1753. 

Børn af Niels Jensen Munch og Margrethe Kathrine Leth:

·          

·         ·          Sidst opdateret 12.11.2012

·