Til Forsiden

Slægten Ottosens anetavle   Slægten Ottosens ophav   Otto Knudsen    Ridefoged Knud Ottosen   Herredsfoged Otto Knudsen    Bondeliv     Lærer Knud Ottosen   Marius Ottosen   Mindebog om Marius Ottosen   Ottosen Anetavle     Slægten Honnens/Hunnens fra Ejdersted  
Slægten Honnens de Lichtenberg     

 

Den tyske slægt Lichtenberg 
som er oprindelsen til den danske slægt Honnens de Lichtenberg

Slægten Lichtenberg stammer fra Tyskland. Navnet kan stamme fra flere forskellige lokaliteter i Tyskland og Holland (Limburg) og betyder ”Lysbjerg”, hvilket udtrykkes i slægtens våbenskjold - det ældste med de to felter med et bjerg med lys på toppen og to felter med stjerner. Senere ændres våbnet og de to halvmåner samt vingerne foroven tilføjes i stedet for hjelmen. På internettet findes flere variationer af våbenskjoldet:

 

                                   

         
                           

 

I. Kørsten [Carsten, Karsten] Lichtenberg, f. ca. 1500. G. m. Mette... En søn:

 

II. Gert Lichtenberg, f. Triebel ca. 1538. G. m. NN, f. 1559 i Jaruplund ved Flensborg. En søn:

 

III. Hans Lichtenberg (f. 1586, død 1.8.1667), Oldermand i et sogn i Flensburg amt. G. m. Gesche
      Ringering
(f. 19.11. 1605-1659). (Hun var datter af Heinrich Ringering og Anna og havde en
      bror: Giert Ringering, der var gift m. Sara Bjørndatter). 3 børn:

1.      Hans Lichtenberg f. Flensborg 6.10.1660-1717

2.      Valborg Lichtenberg f. Flensborg 8.6.1663-1731. G. m. Christen Schultz. 1 barn:

                                                                                                  i.      Abel Kirstine Schultz. G. m. Jochum Hansen Lorentzen

3.      Heinrich Lichtenberg, f. Flensborg 25 Nov 1665, død 1745, b. 21/7 1745 i Horsens Klosterkirke. Tog borgerskab som købmand i Horsens  18/12 1694. Ugift.

Henrik Lichtenberg, der var umådelig rig, oprettede testamenter i  1717 og 1726. Først betænker han skolen m.fl. [se Hogmans Fund. II. 197] 1000 rdlr. til Horsens Klosterkirke og 500 rdlr. til byens havns reparation. Samt 1500 rdlr. til sin bror Gert L.s søn Gert Gertsen i Flensborg, hvis opførsel og forhold er hverken sømmelig eller mig anstændig; det meste af sine arvemidler ”haver han hensat”. Han skulde derfor kun have udbetalt renten af nævnte sum, noget af kapitalen, når det skønnedes at være til hans tarv, og hvad der så blev tilovers skulle først udbetales til hans arvinger eller i mangel af sådanne til gudeligt brug. (Jy. Reg. 27,36) (Nr. 40). Nygaards sedler

Fik 26.1. 1731 kgl. konf. på hans testamente af 29.12.1730. Han tillægger: Min søsterdatter Abel Kirstine g.m. Jochum Hansen Lorentzen i Flensborg, ell. hendes arvinger 1500 rdlr. hver. Min sl. [salig] bror Gert Lichtenbergs søn Gert Gertsen i Flensborg 1500 rdlr kur., som han dog ikke får til rådighed, da han har vist, at han ikke er forstandig med penge [... nærmere om administrationen]. Ældre bestemmelser af ham mortificeres herved.

Hans eksekutor skal være hans svoger Hans Kristensen og hans søstersøn, kmcr. Gert Hansen Lichtenberg. (Jy. Reg, 28.58) (Nr. 27). (Nygaards sedler).   

4.      Gert Lichtenberg f. Flensborg 13.1. 1671-1717. G. m. N. N. 1 søn:

·         Gert Gertsen Lichtenberg, f. Flensborg. 1726 blev den fri Disposition over 1500 Rdlr. , som 1717 og igen 1731 var blevet ham testamenteret af hans farbror Heinrich Lichtenberg, stærkt begrænset, formedelst hans uheldige Levned. 1731 fik han tillagt en testamentarisk Arv af sin farbror Heinrich L.  (Nygaards Sedler)

5.      Broder Lichtenberg  f. Flensborg 22.3. 1668, død Horsens 21. 2. 1710 (42 år). Tog 7.8. 1703 Borgerskab som Købmand i Horsens på Søndergade. G. 17.10.1701 m. Dorothe (Dorothea) Didriksdatter Cortsen, f. ??, Datter af Købmand på Søndergade  og borgmester i Horsens Didrik el. Diderich Cordsen el. Kortsen (f. Angel i Holsten år ??), g. før 1682 med Mette Klausdatter (f. 1642, død 7. 5. 1708). Didrik C. tog borgerskab i Horsens 9. 8. 1670; boede hos sin datter Dorothe til sin død (Begr. 29/12 1724). Dorothe blev begr. Horsens 12.6 1730. 3 børn:       

·         Didrik Lichtenberg, f. 19.8.1703, død 17.2. 1704.

·         Gedske Lichtenberg, f. 10.8 1704, død 11.12 1705

·         Abel (Abild) Brodersdatter Lichtenberg, f. 1702, begr. Horsens 18/6 1728. 1717 fik hun tillagt en testamentarisk Arv efter sin farbror Heinrik Lichtenberg. Gift Horsens 1726 m. Adam Henriksen Helms, (f. Haderslev 4.7. 1695, død Horsens 25/9 1765),  Købmand i Horsens. Gift 2. gang m. Magdalene Sass (død Horsens 7.4.1816);  stamfader til apotekerdynastiet Helms i Horsens.

Han var Søn af Apotheker Heinrich Helms i Haderslev, død 1723, og dennes Hustru Anna Cathrine Albinus, død 1723. Heinrich Helms fik iflg. E. Dam og A. Schæffer: "De danske Apotekers Historie" til sine Privilegier som Apoteker i Haderslev d. 15. Februar 1698 føjet følgende "Rangs-Concession":
.Ihro Königl. Maytt. zu Dennemarck, Norwegen, der Wenden undt Gothen etc. haben auf allerunterthanigstes ansuchen Zunerordnen allergnädigst für guth befunden. Gestalt Sie hiemit anordnen undt wollen. dass dero in der Stadt Hadersleben mit besondere begnädigungen priviligister Apotecker. Henrich Helms. seinen Rang. Sitz und Stelle nebst denen jetzigen Raths Verwandten daselbst, pro persona. in allen Zusammen Känfthen haben und geniessen solh. Uhrkundl etc.".
Dam og Schæffer skriver endvidere:
"Denne Rangbenaadning har Helms formentlig erhvervet sig for ikke at staa tilbage for sine Slægtninge i Byens Raad. af hvilke een, Raadsherren Andreas Schumacke, kort Tid forinden, paa en meget haandgribelig Maade havde søgt at hævde sin Forrang ved at støde Helms ud af Kirkestolen saa kraftigt, at Parykken faldt af ham. Den deraf følgende Retssag endte med, at Schumacker ved Konsistorialretten blev dømt til at gøre kristelig Afbigt og erstatte Omkostningerne. At Benaadningen har haft Værdi ogsaa i social Henseende fremgaar af, at den efter Ansøgning blev fornyet for de følgende Apotekere: men medens den for Helms kun gjaldt pro persona, kom den ogsaa til at gælde de følgende Apotekeres Hustruer".
Heinrich Helms Hustru var som nævnt Anne Cathr. Albinus, hvis Fader ligeledes var Apotheker i Haderslev, død 1699, gift med Anna Vorstius, Enke efter Apotheker Christian Vorstius, der døde i Haderslev 1666; Hun var datter af Sognepræst i St. Nicolaj i Flensborg Simon Henriksen, død d. 6.-5.1680; Hun opnaaede tillige at blive gift 3. Gang med Helms Efterfølger Christoffer Schulze, En datter med H. Helms, Anna Margrethe Helms, f. 1688, blev gift med Apotheker Jacob Schmidt i Horsens. Ifølge Dam og Schæffer er Heinrich Helms en søn af Præst i Heiligenhafen Georg Helms og dennes 2. Hustru Margrethe Thun. Georg Helms maa da være søn af Magister, Sognepræst ved St. Petri Kirke i Lübeck, Adam Helms (1579-1653), hvis Fader var Jürgen Helms, Borger i Lübeck. Denne sidste var fra Helmersdorf i Hannover; deraf Slægtsnavnet. Se:
http://johnoglis.dk/genealogi/getperson.php?personID=I87058&tree=JM og http://www.helmsfam.dk/ Den meget bekendte Apotekerslægt i Horsens lever og fortsatte traditionen frem til 1997. Se:
http://www.conrad-larsen.dk/louishtm/n121.htm og http://www.horsenssoendergadesapotek.dk/soendergades_historie.html. 

5. Gesche el. Gedske Geertsdatter Lichtenberg f. Flensborg 22.8.1673- 9. 4.1697. Gift i foråret 1696 m. Købmand i Horsens Hans Christensen, (f. 1670 død 1740).